Revízie

Revízie (odborné prehliadky) vyhradených elektrických technických zariadení bez obmedzenia napätia

Každé vyhradené elektrické zariadenie musí mať vypracovanú technickú dokumentáciu zodpovedajúcu skutočnému stavu.

Je nevyhnutné udržiavať Vaše elektrické zariadenia v optimálnom stave, aby ste predišli nebezpečným situáciám a zabezpečili ich spoľahlivý a bezpečný chod. S našimi revíziami (odbornými prehliadkami) môžete byť v bezpečí a mať istotu v spoľahlivý chod Vašich zariadení.

Odborné prehliadky elektrických zariadení:

  • Východiskové (prvé alebo opakované), ktoré sa vykonávajú pri spustení nového elektrotechnického zariadenia, rekonštrukcii ak vyžaduje zmenu istenia, premiestnení.

  • Periodické (opakované, pravidelné) sa vykonávajú v lehotách určených STN.

  • Mimoriadne sa vykonávajú napr. po živelných pohromách, ťažkých poruchách elektrických zariadení a elektroinštalácie poškodených napr. skratom.

Revízie zariadení sa vykonávajú v súlade s platnými normami a predpismi, ako sú napríklad STN EN 60204-1, STN EN 61439-1 a ďalšie. Po ukončení revízie vám poskytnem správu o stave zariadenia, ktorá bude obsahovať informácie o všetkých zistených nedostatkoch, požiadavkách na opravu a návrhy na zlepšenie.

V prípade záujmu o moje služby ma kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na mojej webovej stránke alebo prostredníctvom uvedených kontaktov. Rád vám pomôžem s otázkami a dohodnem sa na vhodnom termíne pre vykonanie revízie vašich technických zariadení.